721 850 808 ghc.barbarawolna@gmail.com zakupy powyżej 299zł - dostawa gratis!

Obowiązek informacyjny RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób będących klientami Sklepu Internetowego „Get4hair.pl”

 

W wykonaniu obowiązku zakreślonego zapisami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) podajemy co następuje:

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Barbara Wolna prowadząca działalność gospodarczą w tym salon fryzjerski pod nazwą Gold Hair Concept Barbara Wolna, z siedzibą w Warszawie (01-203), przy ul. Karolkowej 50 lok.1 , NIP 5532283490, REGON 241221792

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:………………….  lub pisemnie na adres Salonu Fryzjerskiego . Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na ww. adresy Administratora z dopiskiem "Dane osobowe".

 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe ?

Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę kupna Sklepu Internetowego „get4hair.pl” wraz bazą danych klientów tego sklepu, którego był/a Pani/Pan klientem.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są niezbędne Administratorowi dla potrzeb ustalenia uprawnień do wykonywania umowy, obsługi dotychczasowych i nowych zamówień internetowych, w tym ewentualnego procesu reklamacyjnego a także w celu utrzymywania kontaktów w związku ze składanymi zamówieniami.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. wypełniania przez administratora innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy ordynacja podatkowa;

 2. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym;

 3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową pomiędzy administratorem a podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 pkt a) i c) i f) RODO tj.:

 1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; a także

 3. udzielona zgoda w przypadku korzystania z wizerunku klienta Sklepu Internetowego

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.

 

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. Dane podstawowe (w celu identyfikacji) – imię, nazwisko, pseudonim.

 2. Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną) – numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej.

 

Informacja o wymogu podania danych/jakie będą konsekwencje nie podania danych ?

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne dla realizacji procesu wykonywania umowy zawartej z Administratorem i obsługi zamówień internetowych, a odmowa ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy pomiędzy stronami.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pan dane osobowe będą przechowywane przez administratora :

 1. przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów archiwalnych lub

 2. w przypadku roszczeń związanych z wykonywaniem umowy przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków przez Administratora od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego roszczenie wydanego przez sąd, sąd polubowny lub inny organ właściwy do rozpoznawania spraw danego rodzaju, albo orzeczenia stwierdzającego ugodę zawartą przed mediatorem. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadkach, w których nastąpi zdarzenie przerywające jego bieg, w tym zgłoszenie roszczenia lub wszczęcie postępowania sądowego lub

 3. najpóźniej do momentu, w którym zaistnieją wszystkie następujące okoliczności:

 1. wygasły wszystkie prawnie usprawiedliwione interesy Administratora stanowiące podstawy przetwarzania tych danych;

 2. wygasł wynikający z przepisów prawa obowiązek przetwarzania tych danych przez Administratora.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:

 1. pracownicy lub współpracownicy Administratora,

 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje),

 3. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i mienia, kancelarie prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

 

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na zasadach opisanych w art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym Get4hair.pl– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora a także gdy uzna Pan/pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).

 

Menu Szukaj więcej więcej

536-437-281 kontakt@goldpolska.pl      zakupy powyżej 250zł - dostawa gratis!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl